PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ PODDZIAŁANIE 2.3.2 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ,
2014-2020

Tytuł:" Stworzenie innowacyjnego systemu alarmowego, który będzie komunikował się dwukierunkowo z szyfrowaniem ze wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi na poziomie sieci IP w oparciu o topologię siatki (mesh topology)"

Cel projektu:
Celem realizacji projektu jest stworzenie prototypu innowacyjnego systemu alarmowego, który będzie komunikował się dwukierunkowo z szyfrowaniem ze wszystkimi kompatybilnymi urządzeniami peryferyjnymi na poziomie sieci IP oraz opracowanie zarówno oprogramowania centrali alarmowej na bazie systemu Linux, jaki i opracowanie komponentów urządzenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania całego systemu. Taki rodzaj komunikacji pozwala na pełną kontrole urządzeń peryferyjnych. Powyższe innowacyjne rozwiązanie będzie przetwarzać sygnały cyfrowe na poziomie systemu operacyjnego, co pozwala na bardzo duże możliwości przetwarzania danych.

Planowane Efekty:
Firma zapewni dalszy rozwój i wdrożenie do produkcji innowacyjnego rozwiązania. Wnioskodawca ma w planach rozpocząć produkcję innowacyjnych systemów alarmowych w oparciu o opracowany w ramach niniejszego projektu prototyp urządzenia.

Wartość Projektu:
487 034,58 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści cztery złote 58/100)

Wkład Funduszy Europejskich:
336 567,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100), co stanowi 85,00% całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnychPowiatowy Urząd Pracy w Miechowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miechowskim (V)"

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie miechowskim

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kazimierskim (VII) "

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)