Fundusze Europejskie

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020. 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy,
Działanie 1.2  Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł:" Opracowanie w ramach badań B+R zintegrowanego centrum energetycznego, łączącego ze sobą zasilanie fotowoltaiczne i magazyn energii o budowie modułowej wraz z jego wdrożeniem"

Cele projektu:
Działania zaplanowane w projekcie są ukierunkowane na wzmocnienie współpracy firmy Wnioskodawcy z sektorem badawczo-rozwojowym.
Działania przewidziane w projekcie zapewniają realizację pełnego procesu tworzenia innowacyjnego na skalę Polski rozwiązania. Działania te obejmują zarówno komponent badawczo-rozwojowy (zlecenie jednostce B+R  wykonanie usług opisanych w zapytaniu ofertowym), jak i komponent wdrożeniowy (zakup środków trwałych
niezbędnych do wdrożenia produktu do oferty firmy). 

Celem realizacji projektu jest opracowanie i wdrożenie wyników prac B+R oraz rozpoczęcie produkcji nowego produktu innowacyjnego w skali Polski - zintegrowanego centrum energetycznego łączącego ze sobą zasilanie fotowoltaiczne oraz magazyn energii o budowie modułowej, w którego skład będzie wchodzić:

1. Moduł Centralny, którego zadaniem będzie :
•Synchronizacja z siecią elektryczną
•komunikacja z equalizerami modułów fotowoltaicznych
•Komunikacja z rozłącznikiem Sieci operatora AC BOX
•komunikacja z licznikiem energii RS485
•konwersja energii elektrycznej z modułów fotowoltaicznych na prąd przemienny
•obsługa modułów magazynu energii o mocy 5kWh
•Moc modułu falownika 10kW
•Moduł wifi do raportowania pracy systemu

2. Moduł Equalizera modułu fotowoltaicznego:
•kontrola pracy pojedynczego modułu fotowoltaicznego.
•Automatyczne odłączenie w przypadku braku zasilania w sieci
•Automatyczne odłączenie w przypadku wykrycia łuku elektrycznego DC
•komunikacja z Modułem centralnym po napięciu DC
•konwersja napięcia DC w celu regulacji mocy modułu

3. Moduł Bateryjny
•wykorzystanie akumulatorów litowo polimerowych dla jednego modułu o mocy 5kWh
•Monitorowanie napięcia oraz temperatury modułu akumulatorowego
•aktywne chłodzenie akumulatorów

4. Rozłącznik Sieci AC BOX
•komunikacja z Modułem centralnym
•automatyczne odłączenie w przypadku braku prawidłowego napięcia w sieci
•monitorowanie parametrów sieci

5.Platforma Axiom Energy - platforma do nadzorowania pracy systemu.

Planowane Efekty:
Wnioskodawca zamierza najpóźniej we wrześniu 2022 roku rozpocząć wdrażanie wyników prac B+R oraz najpóźniej w styczniu 2023 roku rozpocząć produkcję urządzeń będących przedmiotem niniejszego wniosku oraz montaż instalacji fotowoltaicznych wyposażonych w zintegrowane urządzenie w oparciu o nowe przepisy.
Wdrożenie w działalności gospodarczej innowacyjnego produktu jakim jest opisywane we wniosku urządzenie (połączenie falownika i magazynu energii) pozwoli Wnioskodawcy uzyskać wysoką pozycję na tym silnie konkurencyjnym rynku, pozyskać nowych klientów oraz zdobyć przewagę konkurencyjną jako jedyna firma w
branży fotowoltaicznej oferująca takie innowacyjne rozwiązanie. Wdrożenie tego pomysłu do działalności Spółki jest odpowiedzią na zmianę przepisów dotyczących zasad korzystania z paneli fotowoltaicznych i korzystania z magazynów energii publicznych zakładów energetycznych.
Rozwiązanie, które proponuje Wnioskodawca bezpośrednio wpłyną na zwiększenie opłacalności inwestycji w OZE, pomimo wysokiego kosztu początkowego.

Wartość Projektu:
572 714,78 zł (słownie: pięć set siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset czternaście złotych 78/100)

Wkład Funduszy Europejskich:
403 126,53 zł (słownie: czterysta trzy tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 53/100), co stanowi 80,63% całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych 

PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ PODDZIAŁANIE 2.3.2 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ,
2014-2020

Tytuł:" Stworzenie innowacyjnego systemu alarmowego, który będzie komunikował się dwukierunkowo z szyfrowaniem ze wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi na poziomie sieci IP w oparciu o topologię siatki (mesh topology)"

Cel projektu:
Celem realizacji projektu jest stworzenie prototypu innowacyjnego systemu alarmowego, który będzie komunikował się dwukierunkowo z szyfrowaniem ze wszystkimi kompatybilnymi urządzeniami peryferyjnymi na poziomie sieci IP oraz opracowanie zarówno oprogramowania centrali alarmowej na bazie systemu Linux, jaki i opracowanie komponentów urządzenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania całego systemu. Taki rodzaj komunikacji pozwala na pełną kontrole urządzeń peryferyjnych. Powyższe innowacyjne rozwiązanie będzie przetwarzać sygnały cyfrowe na poziomie systemu operacyjnego, co pozwala na bardzo duże możliwości przetwarzania danych.

Planowane Efekty:
Firma zapewni dalszy rozwój i wdrożenie do produkcji innowacyjnego rozwiązania. Wnioskodawca ma w planach rozpocząć produkcję innowacyjnych systemów alarmowych w oparciu o opracowany w ramach niniejszego projektu prototyp urządzenia. 

Wartość Projektu:
487 034,58 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści cztery złote 58/100)

Wkład Funduszy Europejskich:
336 567,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100), co stanowi 85,00% całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miechowskim (V)"

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie miechowskim